Me Myself

8 ก.พ. 2554

ขั้นตอนการผลิตสื่อนวัตกรรมการศึกษา

สองมือน้อยคอยสรรค์สร้าง

      

วัสดุอุปกรณ์ในการผลิตสื่อ

ขั้นตอนการผลิตสื่อฯ


ชุดการสอนประกอบด้วย 3 ศูนย์ ดังนี้

ชุดพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กกล่องที่ 1  ประกอบไปด้วย ลูกปัดหลากสี รูปทรงแตกต่างกัน จำนวน 3 รูปทรง (รูปหัวใจ รูปดาว รูปผีเสื้อ) รูปทรงละ 10 อัน กล่องพลาสติกใสขนาดเล็ก 3 กล่อง และกล่องพลาสติกขนาดใหญ่ 1 กล่อง ในการผลิตชุดการสอนกล่องที่ 1 เป็นการนำเอาลูกปัดหลากสี จำนวน 3 รูปทรง รูปทรงละ 10 อัน นำไปคละกันไว้ในกล่องพลาสติกขนาดใหญ่ ในการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก (นิ้วมือ) เป็นการฝึกใช้นิ้วมือในการบังคับการหยิบลูกปัดแต่ละรูปทรงลงในกล่องพลาสติกขนาดเล็กแต่ละกล่อง และเป็นการฝึกการแยกแยะลูกปัดที่มีรูปทรงแตกต่างกัน


ชุดพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กกล่องที่ 2  ประกอบไปด้วย แป้นเสียบกระดาษ 2 อัน ห่วงพลาสติกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จำนวนขนาดละ 12 ชิ้น กระดาษสี กรรไกร กาว กล่องพลาสติกใสขนาดใหญ่ ในการผลิตชุดการสอนกล่องที่ 2 เป็นการนำเอากระดาษมาพันกับเหล็กที่อยู่บนแป้นเสียบกระดาษทำเช่นเดียวกันทั้ง 2 อัน จากนั้นนำเอาห่วงพลาสติกทั้งสองขนาดมารวมกันในกล่องพลาสติกใส ในกล่องที่ 2 เป็นการฝึกพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก (นิ้วมือ) ในการหยิบจับสิ่งของด้วยความแม่นยำ และเป็นการฝึกทักษะการแยกแยะวัตถุที่มีขนาดหรือรูปร่างแตกต่างกันลงในแป้นเสียบแต่ละอัน ในการทำแป้นเสียบสิ่งที่ควรคำนึงถึงความปลอดภัยของอุปกรณ์ โดยเป็นการทำแป้นเสียบให้มีความโค้งมนเหมาะสำหรับการหยิบจับของเด็กมากที่สุด


ชุดพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กกล่องที่ 3  ประกอบไปด้วย เชือก 3 เส้น ลูกปัด 3 สี (สีเขียว สีเหลือง สีแดง) สีละ 12 ลูก กล่องพลาสติกใสขนาดใหญ่ ในการผลิตชุดการสอนกล่องที่ 3 เป็นการนำเอาลูกปัดทั้งสามสีมารวมกันในกล่องพลาสติกใสขนาดใหญ่ ในการฝึกพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดเล็ก (นิ้วมือ) เป็นการแยกแยะวัตถุที่มีสีต่างกัน
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น